การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา

บอร์ดคุรุสภา เห็นชอบแนวทางพัฒนาครูไร้ตั๋วกว่า 5 หมื่นราย

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลังการเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงระบบการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา โดยปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู โดยที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่านอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาเสนอ เนื่องจากปัจจุบันมีบุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชนมากกว่า 50,000 คน เป็นชาวไทย 21,673 คน ชาวต่างประเทศ 28,953 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ได้รับการยกเว้นฯ มากกว่า 6 ปีขึ้นไป จำนวน 7,410 คน เป็นชาวไทย 4,191 คน ชาวต่างประเทศ 3,219 คน ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ยังไม่สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนดได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านโอกาสและการเข้าถึงการพัฒนา ที่ประชุมมองว่าควรจะทำช่องทางที่ให้ครูเหล่านี้สามารถได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ โดยจะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพควบคู่กันไปด้วย ต่อไปคุรุสภา จะทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสร้างช่องทางให้ครูกลุ่มนี้มาเก็บชั่วโมงอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อให้ครูเหล่านี้มีคุณสมบัติมาประกอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ที่ประชุม เห็นชอบในร่างข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. … เพื่อรองรับการดำเนินการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในวิชาเอก ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และร่างแนวทางการปรับปรุงระบบใบอนุญาตที่กำหนดให้มีการจำแนกใบอนุญาตฯ ออกเป็น 3 ระดับ คือ

1.ระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กำหนดให้มีใบรับรองการปฏิบัติการสอน (Provisional Teaching Certificate) และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ

2.ระบบการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (Basic Professional Teaching License: B-license)

3.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง (Advanced Professional Teaching License : A-license)

“ส่วนความคืบหน้าการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ทราบว่าคุรุสภาได้ประกาศสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาตั้งแต่วันที่ 5-16 สิงหาคมแล้ว ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่คุณสมบัติครบถ้วน ภายในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ และในวันที่ 8 กันยายน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ให้ผู้สมัครเข้าแสดงวิสัยทัศน์และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา เสนอให้คณะกรรมการคุรุสภา พิจารณาภายในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตามภายในเดือนกันยายนนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) จะหมดวาระเช่นกัน ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการสรรหาประธาน กมว. โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณา ดังนั้น ดิฉันคาดว่าภายในเดือนกันยายนนี้ จะได้เลขาธิการคุรุสภาและประธานกมว.คนใหม่พร้อมกัน”น.ส.ตรีนุช กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ miriamkramer.com

UFA Slot

Releated